தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

அலுவலகம்

fac11

சட்டசபை வரி

fac22

சிஎன்சி மையம்

fac33

சுத்தமான அறை

fac44